20220628 Bản tin tiếng Việt PTS Đài Loan 公視越南語新聞 Loan

20220628 Bản tin tiếng Việt PTS Đài Loan 公視越南語新聞 Loan

20220628 Bản tin tiếng Việt PTS Đài Loan 公視越南語新聞
1-Bộ Kinh tế công bố bảng giá điện mới nhất thực thi từ ngày 1/7, giá điện tăng bình quân 8,4% đối với hộ sử dụng điện nhiều.
Source https://www.youtube.com/watch?v=H01Z9PbvFw8
Leave a Reply

Your email address will not be published.