20220712 Bản tin tiếng Việt PTS Đài Loan 公視越南語新聞 Loan

20220712 Bản tin tiếng Việt PTS Đài Loan 公視越南語新聞 Loan

20220712 Bản tin tiếng Việt PTS Đài Loan 公視越南語新聞
Lương cố định tháng 1 ~ tháng 5 tăng trưởng âm sau khi cộng chỉ số vật giá Ngày 12/7 Đài Loan tăng 31.152 ca nhiễm mới, …
Source https://www.youtube.com/watch?v=Dez15J1VCF8
Leave a Reply

Your email address will not be published.